Rusovce - Oroszvár - Karlburg

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1208 v listine kráľa Ondreja II. Rusovce sa v nej spomínajú ako terra Uruzwar (Uruswar, Wuiswar, Wruswar).
 
Pomenovanie Rusoviec Karlburg (Karlov hrad) sa začalo v písomnostiach objavovať v 14. storočí. V tomto období Rusovce zaznamenali výrazný vzostup. Stali sa obchodným strediskom a rusovské panstvo bolo po niekoľko desaťročí zveľaďované šľachtickým rodom Tompekovcov. Od roku 1477 mali Rusovce už svojho vlastného richtára a obecných prísažných.
 
Rusovce si počas svojej histórie prešli mnohými ťažkými obdobiami. Boli vyplienené Tatármi (13. st.) a významnou mierou ich zasiahli turecké výboje (16. a 17. st.). Dôležitú úlohu zohrali Rusovce počas napoleonských vojen, kedy tu existoval poľný tábor Francúzov.
 
V roku 1871 stratili Rusovce výsadné postavenie samostatnej obce a boli pričlenené do maďarského okresu Rajka. Po skončení 1. svetovej vojny na základe Trianonskej zmluvy sa spolu s Jarovcami a Čunovom stali súčasťou Maďarska.
 
Dňa 15. októbra 1947 boli Rusovce podľa Parížskej dohody pričlenené k Československu.
 
Od 1. januára 1972 sú Rusovce súčasťou hlavného mesta SR Bratislavy.

Objavte viac z histórie Rusoviec (kliknite sem).Historická mapa Rusoviec
Rusovce - die historische LandkarteRusovce - Oroszvár - Karlburg

 
Zum ersten Mal wird das Dorf in einer Urkunde von König Andreas II. aus 1208 als terra Uruzwar (Uruswar, Wuiswar, Wruswar) erwähnt.
 
Der Name Karlburg taucht erstmals im 14. Jahrhundert auf. In dieser Zeit erlebte Rusovce einen bedeutenden Aufschwung. Die Gemeinde wurde zu einem Handelszentrum, das Gut blühte mehrere Jahrzehnte lang unter der Herrschaft der Adelsfamilie Tompek. Seit 1477 hatte die Gemeinde einen eigenen Bürgermeister und Gemeinderäte.
 
Rusovce erlebte in seiner Geschichte viele schwierige Zeiten. Die Gemeinde wurde von den Tataren geplündert (13. Jahrhundert) und von den Türkenkriegen (16. und 17. Jahrhundert) stark betroffen. Während der Napoleonischen Kriege spielte der Ort als Standort eines französischen Feldlagers eine wichtige Rolle.
 
1871 verlor Rusovce den Status als unabhängige Gemeinde und wurde in den ungarischen Bezirk Rajka eingegliedert. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde es gemäß dem Vertrag von Trianon zusammen mit Jarovce und Čunovo Teil von Ungarn.
 
Am 15. Oktober 1947 wurde Rusovce gemäß dem Pariser Abkommen an die Tschechoslowakei angegliedert.
 
Seit dem 1. Januar 1972 ist Rusovce ein Teil der Hauptstadt der Slowakischen Republik Bratislava.