O projekte

Mestská časť Bratislava-Rusovce a obec Petronell-Carnuntum v rámci cezhraničného projektu s názvom Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko, spolupracujú na zachovaní svojho kultúrneho dedičstva a zvyšovaní povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Táto skutočnosť prispeje k zvýšeniu návštevníckeho potenciálu a atraktivity celého pohraničného regiónu.
Súčasťou projektu je zatraktívnené rímskych kultúrnych pamiatok vrátane prístupových ciest k nim. Súčasťou projektu je aj vytvoriť možnosti na lepšie vzájomné spoznávanie života a kultúry pohraničných regiónov a tiež výmena vzájomných skúseností a rozvoj spolupráce medzi zúčastnenými samosprávami a ich komunitami.

 

Ciele projektu


Prostredníctvom moderných marketingových aktivít sa budú archeologické a kultúrne hodnoty – spoločné prvky Rímskej ríše nachádzajúcich sa na území mestskej časti Bratislava-Rusovce a obce Petronell-Carnuntum zatraktívňovať a propagovať pre turistov tak v rámci, ako aj mimo pohraničného regiónu pre obyvateľov celého projektového regiónu tak, aby sa pre nich stali hmatateľnými a lepšie rozpoznateľnými. Súčasne plánujú mestská časť Bratislava-Rusovce a obec Petronell-Carnuntum úzkou kooperáciou prehlbovať svoju cezhraničnú spoluprácu formou udržateľného oživenia regiónu a obcí aj v oblasti cestovného ruchu.

Projekt prispieva k plneniu programovo špecifického cieľa „Podpora komplexných prístupov k udržateľnému zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva pre rozvoj cezhraničného regiónu ako atraktívnej turistickej destinácie“ tým, že sa zatraktívnia spoločné turistické – predovšetkým kultúrne, rímske prvky a hodnoty. Prostredníctvom moderných marketingových činností sa spoločne spropaguje toto kultúrne dedičstvo a stane sa tak hmatateľnejším.

 

Udržateľnosť projektu


Udržateľnosť je zabezpečená intenzívnou spoluprácou na projekte a spoluprácou medzi mestskou časťou Bratislava-Rusovce a obcou Petronell-Carnuntum, ktorá sa začala v apríli 2019. Ekonomické opatrenia vyplývajú zo spoločne plánovaných kultúrnych podujatí, filmových prehliadok a výmeny združení a komunít, ktoré sa majú zrealizovať viackrát do roka.

Infraštruktúra a rímske hotspoty sa po realizácii projektu budú môcť využiť na spoločné podujatia, čím vytvoria základ pre dlhodobé profitovanie z týchto projektových výstupov.

Projektová spolupráca obidvoch obcí prispieva ako katalyzátor aj k rozvoju funkčného, cezhraničného mestského regiónu Bratislava-okolie tým, že posilňuje regionálnu spoluprácu a interkultúrny dialóg. Spoločné využitie bude viditeľné a hmatateľné v oblasti marketingu, pri práci s verejnosťou, v rámci spoločnej propagácie, na viacjazyčných informačných paneloch a reklamných tabuliach, ako aj pri aktívnej výmene združení a komunít.

 

Princípy


Udržateľný rozvoj

Vďaka investíciám do infraštruktúry pre cyklistov a chodníkov a do orientačného systému vytvára projekt stimuly pre aktívnu a ekologickú mobilitu, a tým prispieva k ekologickému a udržateľnému cestovnému ruchu. Zhodnotením kultúrnych a historických pamiatok budú mať zúčastnené lokality udržateľnú pozíciu v cezhraničnom regióne a budú prispievať k zachovávaniu kultúrneho dedičstva a k jeho udržateľnému využívaniu. Zapojením zainteresovaných subjektov relevantných pre región, t. j. strategických partnerov do realizácie projektu sa zabezpečí aj to, že zároveň prevezmú zodpovednosť za udržateľné využívanie výsledkov projektu.

Rovnosť mužov a žien

Projekt zabezpečuje neutrálnu účasť žien a mužov. V projektovom manažmente je taktiež zabezpečená rovnosť žien a mužov. Všetky aktivity zamerané na verejnosť sú navrhnuté rovnako pre mužov a ženy.

Nediskriminácia

Bezbariérový prístup ku kultúrnym pamiatkam zabezpečí rovnosť príležitostí pri využívaní kultúrnych ponúk. V prípade marketingových materiálov, informačných tabúľ a podobne sa bude obzvlášť klásť dôraz na bezbariérovosť (napr. veľkosť písma ). Okrem toho sa budú zainteresované subjekty na projektových aktivitách/podujatiach zúčastňovať bez ohľadu na ich pohlavie, kultúru, vieru a náboženstvo a etnický pôvod. Kultúra podporuje hodnoty, ako napríklad otvorenosť a akceptáciu, ktoré prispievajú k vzájomnému rešpektu.


Projekt GeruCa je spolufinancovaný z cezhraničného programu spolupráce Interreg V-A SK – AT z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) s podporou mestskej časti Bratislava-Rusovce a obce Petronell-Carnuntum.


www.geruca.sk
www.geschichte-lebt.at
Die Marktgemeinde Petronell-Carnuntum hat sich um ein Interreg V-A SK – AT Projekt mit Namen: „Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu“ mit dem slowakischen Partner dem Stadtteil Bratislava-Rusovce beworben. Ziel ist die archäologischen und kulturellen Werte und die römischen Gemeinsamkeiten zu attraktivieren und mittels moderner Marketingmaßnahmen sichtbar und erlebbar zu machen.

 

Projektziel


Die archäologischen und kulturellen Werte – die römischen Gemeinsamkeiten – der Gemeinde Petronell-Carnuntum und und des Stadtteils Bratislava-Rusovce sollen attraktiviert und mittels modernen Marketingmaßnahmen sowohl für die Touristen von innerhalb  und außerhalb der Grenzregion als auch für die Bevölkerung der gesamten Projektregion sichtbar, erlebbar und besser wahrnehmbar gemacht werden. Parallel dazu, durch die enge Zusammenarbeit wollen die Gemeinden Petronell-Carnuntum und der Stadtteil Bratislava-Rusovce ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sinne der Nachhaltigkeit vertiefen (nachhaltige touristische Belebung der Region und der Gemeinden).

Das Projekt trägt zum programmspezifischen Ziel „ Förderung umfassender Ansätze zur nachhaltigen Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes, um die grenzüberschreitende Region als attraktives Tourismusziel weiter zu entwickeln“ bei, indem die touristischen – vorallem kulturellen, römischen Gemeinsamkeiten und Werte attraktiviert und mittels moderner Marketingmaßnahmen gemeinsam sichtbar und erlebbar gemacht werden.

 

Nachhaltigkeit des Projekts


Die Nachhaltigkeit ist durch die intensive Projektzusammenarbeit und die bereits seit April 2019  bestehende Kooperation von Bratislava-Rusovce und Petronell-Carnuntum gegeben. Die wirtschaftlichen Vorkehrungen ergeben sich aus den gemeinsam geplanten Kulturveranstaltungen, Filmvorführungen und dem Austausch im Vereinswesen, z.B.; die mehrmals im Jahr gepflegt werden sollen.

Nach positiver Projektumsetzung sind Infrastruktur und römische Hotspots für gemeinsame  Veranstaltungen gut nutzbar, und bieten somit die Grundlage für eine langfristige Profitierung von diesen Projektoutputs.

Die projektorientierte Zusammenarbeit der zwei Orte trägt auch zur Weiterentwicklung der funktionalen, grenzüberschreitenden Stadtregion Bratislava-Umland als Katalysator bei, in dem sie die regionale Zusammenarbeit und den interkulturellen Dialog stärkt. Die gemeinsame Nutzung wird im Marketing, im Öffentlichkeitsarbeitsbereich, in der gemeinsamen Werbung, in den mehrsprachigen Infopoints und Werbetafeln sowie im aktiven Vereins-Austausch sichtbar und erlebbar gemacht.

 

Prinzipien


Nachhaltige Entwicklung

Mit Investitionen in Rad- und Fußweginfrastruktur und in ein entsprechendes Leitsystem setzt das Projekt Anreize zur aktiven und umweltfreundlichen Mobilität und trägt somit zum sanften und nachhaltigen Tourismus bei.

Durch die Aufwertung der kulturhistorischen Stätten können sich die beteiligten Orte in der grenzüberschreitenden Region nachhaltig positionieren und sie tragen zur Bewahrung des kulturellen Erbes und dessen nachhaltiger Nutzung bei. Durch die Integrierung der regionsrelevanten Akteurinnen (=strategische Partner) in die Projektumsetzung wird auch Sorge getragen, dass diese auch Verantwortung für die nachhaltige Nutzung der Projektergebnisse übernehmen.

Gleichstellung von Frauen und Männern

Das Projekt stellt eine neutrale Beteiligung von Frauen und Männern sicher. Auch im Projektmanagement wird die Gleichstellung von Frauen und Männern gewährleistet. Alle Aktivitäten, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind, sind gleichermaßen für Männer und Frauen gestaltet.

Nichtdiskriminierung

Der barrierefreie Zugang zu den Kulturstätten stellt die Chancengleichheit bei der Inanspruchnahme der kulturellen Angebote sicher. Bei den Marketingmaterialien, Infotafeln, etc. wird ein besonderes Augenmerk an die Barrierefreiheit (Schriftgröße, etc.) gelegt. Außerdem nehmen die Akteurinnen an den Projektaktivitäten/Veranstaltungen unabhängig von geschlechtlichen, kulturellen, religiösen und ethnischen Hintergründen teil. Kultur fördert Werte wie Offenheit und Akzeptanz, die zu gegenseitigem Respekt beitragen.


Diese Veranstaltung wird im Rahmen des grenzüberschreitenden Projektes GeruCa im Kooperationsprogramm Interreg V-A SK – AT aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert, mit der Unterstützung der Marktgemeinde Petronell-Carnuntum und der Stadttteil Bratislava-Rusovce.

www.geruca.sk
www.geschichte-lebt.at