Židovská komunita

Na konci 17. storočia sa výrazne zmenila národnostná skladba Rusoviec. Po zániku bezprostredného nebezpečenstva tureckých výbojov sem prichádza početná skupina Nemcov a s nimi v roku 1698 aj početná židovská enkláva. V Rusovciach našli priaznivé podmienky pre svoj život. Z písomných prameňov vieme, že už v prvej polovici 18. storočia gróf Karol Zichy prenajal miestny pivovar, ktorý stál na terajšej Balkánskej ulici, Izakovi Hierschlovi. Počas nasledujúcich desaťročí sa židovská komunita rozrastala. Úspešná remeselnícka a obchodná činnosť sa prejavila vo výstavbe synagógy, ktorá bola postavená oproti kaštieľu. Rusovce mali aj vlastného rabína.
 
V čase svojho najväčšieho rozmachu v 19. storočí sa k židovskej národnosti hlásila takmer 1/3 obyvateľov Rusoviec, a to vrátane detí. Tie navštevovali vlastnú židovskú školu, ktorá fungovala až do roku 1879.
 
Väčšina židovského obyvateľstva odišla ešte pred 1. svetovou vojnou za obchodom do maďarského Mosonmagyaróváru a do Viedne, kde tvorili významný podiel robotníckej židovskej komunity.
 
Po židovskej komunite zostal len cintorín, ktorý bol v 70. rokoch 20. storočia necitlivo zlikvidovaný. V roku 2004 sa počas archeologického výskumu pred výstavbou novej bytovky našli fragmenty i celé náhrobné tabule pochádzajúce zo zničeného cintorína. Náhrobky boli v roku 2006 odovzdané Židovskej náboženskej obci. Zachovalé 4 náhrobné tabule boli v roku 2017 inštalované do podoby pamätníka židovskej komunity. Dielo slovenského sochára Viktora Freša je umiestnené v záhrade kostola sv. Víta.Náhrobný kameň (Foto: J. Schmidtová)
Der Grabstein (Foto: J. Schmidtová)Obvodový múr židovského cintorína. Výskum: Múzeum mesta Bratislavy (Foto: J. Schmidtová)
Begrenzungsmauer des jüdischen Friedhofs. Forschung: Museum der Stadt Bratislava (Foto: J. Schmidtová)


 

Jüdische Gemeinschaft


Am Ende des 17. Jahrhunderts hat sich die ethnische Zusammensetzung von Rusovce wesentlich verändert. Nachdem die unmittelbare Gefahr der Türkenkriege nicht mehr bestand, siedelte sich im 1698 eine große Gruppe von Deutschen und mit ihnen auch eine zahlreiche Anzahl von Juden in Rusovce nieder, da sie hier günstige Bedingungen für ihr Leben gefunden haben. Den schriftlichen Quellen ist zu entnehmen, dass Graf Karl von Zichy in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die hiesige Brauerei, die in der heutigen Balkánska Straße stand, an Isak Hierschl verpachtete. In den folgenden Jahrzehnten ist die Jüdische Gemeinde gewachsen. Ihre erfolgreiche handwerkliche und wirtschaftliche Tätigkeit spiegelte sich im Bau einer Synagoge wider, die gegenüber dem Schloss errichtet wurde. Die Gemeinde hatte auch einen eigenen Rabbiner.
 
Zur Zeit des größten Aufschwungs im 19. Jahrhundert bekannte sich
fast 1/3 der Bevölkerung von Rusovce, einschließlich der Kinder, zum Judentum. Die Kinder besuchten die bis 1879 bestehende jüdische Schule.
 
Der Großteil der jüdischen Bevölkerung verließ Rusovce noch vor dem Ersten Weltkrieg. In Mosonmagyaróvár, Ungarn, haben sie sich dem Handel gewidmet und in Wien haben sie einen bedeutenden Teil der jüdischen Arbeitergemeinde gebildet.
 
Von der jüdischen Gemeinde ist nur ein Friedhof übriggeblieben, der jedoch in den 1970er Jahren des 20. Jahrhunderts respektlos aufgelöst wurde. Im Jahre 2004 wurden bei den archäologischen Untersuchungen vor dem Bau eines neuen Wohngebäudes die Fragmente wie auch ganze Grabsteine des zerstörten Friedhofs gefunden. Die Grabsteine wurden im Jahre 2006 an die jüdische Religionsgemeinschaft übergeben. Aus 4 erhaltenen Grabtafeln wurde im 2017 ein Denkmal an die Jüdische Gemeinde errichtet. Dieses Werk des slowakischen Bildhauers Viktor Frešo wurde im Garten der St. Veitskirche aufgestellt.