Výrobný okrsok

Výrobný okrsok
 
Mierna vyvýšenina v západnej časti Rusoviec bola predurčená na vybudovanie hospodárskeho zázemia civilnej osady v blízkosti Gerulaty (tzv. výrobný okrsok). Rusovce ako významná rímska lokalita prešla počas storočí intenzívnym stavebným vývojom, čo si vyžadovalo aj dostatok stavebného materiálu. Okrem kameňa, ktorý bol do Gerulaty dovážaný, bolo nutné zabezpečiť výrobu tehál a vápna.
 
Archeologický výskum z rokov 1942 - 1943 a 1974 - 1977, kedy boli preskúmané pec na pálenie vápna a tehliarska pec, preukázal, že sa takáto výrobná činnosť koncentrovala v týchto miestach. Tieto zariadenia boli zámerne umiestňované na okraji osídlenia, aby sa v prípade vzniku požiaru od žeravých pecí minimalizovalo riziko zničenia civilnej osady.
 
Predpokladá sa, že z tejto lokality by mohol pochádzať aj zatiaľ jediný doklad plastiky z Gerulaty, fragment mramorového rohu hojnosti.
 
Po zániku rímskeho osídlenia muselo prejsť niekoľko storočí, kým sa tento priestor začal opäť intenzívnejšie využívať, a to ako včasnostredoveké pohrebisko v 11. storočí.Výrobný okrsok na archeologickej topografii Gerulaty (Zdroj: Crafting plastic studio)
Das Produktionsbezirk auf archäologischer Topographie von Gerulata (Quelle: Crafting plastic studio)


 

Produktionsbezirk

 
Auf einer leichten Anhebung im westlichen Teil von Rusovce entstand die wirtschaftliche Basis der Zivilsiedlung (der sog. Produktionsbezirk) von Gerulata. Rusovce als bedeutende römische Stätte wurde im Laufe der Jahrhunderte intensiv bebaut, was eine Fülle von Baumaterialien erforderte. Neben dem Stein, der nach Gerulata importiert wurde, musste auch die Produktion von Ziegeln und Kalk sichergestellt werden.
 
Die archäologischen Forschungen in den Jahren 1942 - 1943 und 1974 - 1977, im Laufe deren die Kalkbrennofen und Ziegelöfen untersucht wurden, bewiesen, dass sich solche Produktionstätigkeit an diesem Ort konzentrierte. Die Einrichtungen befanden sich absichtlich am Rande der Zivilsiedlung, um die Gefahr zu mindern, dass die nicht weit entfernten Wohnhäuser im Falle eines Brandes der Glutöfen zerstört werden.
 
Man vermutet, dass der bisher einzige Beleg für lose Skulpturen aus Gerulata, das Fragment eines marmornen Füllhorns, ebenfalls von diesem Ort stammen könnte.
 
Nach dem Ende der römischen Besiedlung muss es mehrere Jahrhunderte gedauert haben, bis das Gebiet wieder genutzt wurde – im 11. Jahrhundert als frühmittelalterliche Grabstätte.