Vicus a Dom s hypocaustom

Civilná táborová osada (vicus) sa rozprestierala z troch strán v tesnej blízkosti vojenského tábora Gerulata a pri ceste vedúcej do Carnunta, tzv. via Carnuntina. Väčšina civilnej osady sa nachádzala pod súčasnou zástavbou Rusoviec (hlavne na Maďarskej, Irkutskej a Kovácsovej ulici) a jej vzhľad tak nevieme s určitosťou rekonštruovať. Osadu tvorili predovšetkým jednoduché účelové stavby (krčmy, hostince, kúpele, obchody, dielne), ktoré poskytovali zázemie a služby pre vojsko.
 
Národná kultúrna pamiatka Dom s hypocaustom (dom s podlahovým vykurovaním) pochádza z prelomu 3. a 4. storočia n. l. a je jedinečnou pamiatkou z obdobia, keď územie Rusoviec bolo súčasťou Rímskej ríše. Bola objavená počas výskumu v roku 2002.
 
Dom, ktorý mal tri miestnosti, pod ktorými sa nachádzal prepracovaný system podlahového kúrenia, si v tom čase mohol dovoliť iba bohatý človek. V stavbe boli odkryté aj dve kúreniská (praefurnium) a v jej blízkosti sa našli dva kostrové hroby.
 
Dom s hypocaustom, ako aj priľahlá civilná osada vicus, sú od 30. Júla 2021 zapísané v prestížnom Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako súčasť pamiatok „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť)“.Dom s hypocaustom (podlahovým vykurovaním) (Foto: J. Schmidtová)
Haus mit Hypokaustum (Fußbodenheizung) (Foto: J. Schmidtová)


Tehla s kolkom 5. kohorty Lucensium (Foto: Ľ. Mathédesz)
Ziegelstein mit einem Stift der 5. Kohorte (Foto: Ľ. Mathédesz)


 

Vicus und Haus mit Hypokaustum

 
Die zivile Lagersiedlung (vicus) erstreckte sich auf drei Seiten des Militärlagers Gerulata und entlang der nach Carnuntum führenden Straße, der sog. via Carnuntina. Der größte Teil der Zivilsiedlung befand sich unter der heutigen Bebauung von Rusovce (vor allem in den Straßen Maďarská, Irkutská, Kovácsova), ihr Aussehen lässt sich nicht mit Sicherheit rekonstruieren. Die Siedlung bestand hauptsächlich aus einfachen Gebäuden (Kneipen, Gasthäusern, Bädern, Geschäften, Werkstätten), die Einrichtungen und Dienstleistungen für das Militär bereitstellten.
 
Das nationale Kulturdenkmal – das Haus mit Hypokaustum (Haus mit Fußbodenheizung) – stammt aus der Wende vom 3. zum 4. Jahrhundert n. Chr. Es handelt sich um ein einzigartiges Denkmal aus der Zeit, als das Gebiet von Rusovce zum Römischen Reich gehörte. Es wurde 2002 bei Forschungsarbeiten entdeckt.
 
Ein Haus mit drei Räumen, unter denen sich eine aufwendige Fußbodenheizung befand, konnte sich damals nur eine wohlhabende Person leisten. Die Struktur legte auch zwei Feuerstellen (praefurnium) frei, in der Nähe wurden zwei Skelettgräber gefunden.
 
Das Haus mit Hypokaustum sowie die angrenzende Zivilsiedlung Vicus wurden am 30. Juli 2021 als Teil der Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches – Donaulimes (Westabschnitt)“ in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen.