Tehelný hon

Okrem známej Gerulaty, je ďalším významným miestom spojeným s Rimanmi v Rusovciach, tzv. Tehelný hon. Táto lokalita bola osídlená už od doby bronzovej, kedy sa tu nachádzala osada. Najvýznamnejšie nálezy však predsa len pochádzajú z doby rímskej.
 
V 2. a 3. storočí tu boli postupne vybudované viaceré stavby, ktoré tvorili poľnohospodárske zázemie blízkej Gerulaty. Z nich je najdôležitejšia tzv. villa rustica – honosná murovaná budova s prepracovaným systémom odvodňovacích žľabov. V jej blízkosti bola preskúmaná hlboká priekopa, ktorá pravdepodobne opevňovala druhý dočasný rímsky vojenský tábor. V Gerulate prebývala jazdecká jednotka ALA PRIMA CANNANEFATUM. Dokazuje to nález rímskej strešnej krytiny, na ktorej bol vyrazený kolok tejto vojenskej jednotky, nájdený v lokalite Tehelný hon.
 
V nasledujúcich rokoch bol tento priestor využívaný ako pohrebisko. Našlo sa tu viacero bohatých hrobov, napríklad hrob v tehlovej hrobke alebo hrob so sarkofágom.
 
Ulice v lokalite Tehelný hon nesú názov po významných archeológoch, ktorých výskum je spojený práve s Gerulatou.
 
Najznámejšou archeologičkou bola Ľudmila Kraskovská, ktorá robila v Rusovciach výskum v rokoch 1949 - 1974.Nález rímskej strešnej krytiny s kolkom jazdeckej jednotky Ala Prima Cannanefatum (Foto: J. Schmidtová)
Fund einer römischen Dachziegel mit dem Symbol einer Kavallerieeinheit Ala Prima Cannanefatum (Foto: J. Schmidtová)


Tehlová hrobka (Foto: J. Schmidtová)
Ziegelsteingrab (Foto: J. Schmidtová)


 

Ziegelsteinfeld

 
Neben dem berühmten Gerulata ist das sog. Ziegelsteinfeld ein weiterer wichtiger Ort in Rusovce, der mit den Römern in Verbindung gebracht wird. Die erste Siedlung befand sich hier schon in der Bronzezeit, die wichtigsten Funde stammen jedoch aus der Römerzeit.
 
Im 2. und 3. Jahrhundert wurden hier nach und nach mehrere Gebäude errichtet, die das landwirtschaftliche Hinterland des nahe gelegenen Gerulata bildeten. Das bedeutendste davon ist die sog. villa rustica, ein prächtiges Backsteingebäude mit einem hoch entwickelten System von Entwässerungsrinnen. In der Nähe wurde ein tiefer Graben entdeckt, der wahrscheinlich ein zweites vorübergehendes römisches Militärlager schützte. In Gerulata befand sich die Reitereinheit ALA PRIMA CANNANEFATUM. Dies wird durch einen römischen Dachziegel mit dem geprägten Symbol dieser Einheit, in der Ortschaft Ziegelsteinfeld gefunden, belegt.
 
In den folgenden Jahren wurde das Gebiet als Gräberfeld genutzt. Hier wurden mehrere reiche Gräber gefunden, zum Beispiel ein Ziegelgrab oder ein Sarkophaggrab.
 
Die Straßen um das Ziegelsteinfeld sind nach bedeutenden Archäologen benannt, deren Forschungen mit Gerulata in Verbindung stehen.
 
Die berühmteste Archäologe von ihnen war Ľudmila Kraskovská, die von 1949 bis 1974 in Rusovce forschte.