Strategickí partneri

Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojho turistického informačného centra v historickom centre mesta.

Bratislava Tourist Board poskytne metodickú pomoc pri výrobe propagačného videa a reklamy na popularizáciu a zatraktívnenie Rusoviec (AP3). Tento strategický partner sa bude podieľať aj na spolupráci v oblasti marketingu a predaja ponúk vypracovaných projektov (AP2+3) a na stretnutiach cezhraničných riadiacich skupín (AP1).

 
Die Bratislavaer Organisation für Tourismus (Bratislava Tourist Board – BTB) ist die offizielle Stelle zur Förderung und Entfaltung des Fremdenverkehrs in Bratislava. Die Organisation unterstützt alle Formen von Tourismus und sorgt für ihre öffentliche Darstellung. Weiter schafft das BTB eine Grundlage für die Zusammenarbeit des privaten und öffentlichen Sektors, um den Fremdenverkehr in Bratislava zu entfalten und zu verwalten. BTB bietet alle Informationen bezüglich der Bedürfnisse der Touristen mittels Info-Points in der Altstadt.

Bratislava Tourist Board wird methodische Hilfe bei der Produktion des Werbevideos und Werbespots zwecks Popularisierung und Attraktivierung von Rusovce leisten (AP3). Dieser strategische Partner wird sich auch an der Kooperation auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs der entwickelten Projektangebote (AP2+3) und an den grenzüberschreitenden Steuerungsgruppentreffen beteiligen (AP1).


 

Múzeum mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy je zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných činností pre územie mesta Bratislava, hlavného mesta SR. Hlavným poslaním múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúdať, odborne spravovať, vedecky zhodnocovať, využívať a sprístupňovať verejnosti múzejnú zbierku hmotných dokladov a vytvárať vedomostný systém o histórii hlavného mesta SR.

V polovici 19. storočia sa v Prešporku čoraz výraznejšie prejavovala idea ochrany pamiatok minulosti, ako aj inštitucionalizácia zbierok. Vznik múzea ovplyvnil silnejúci pozitívny vzťah širších spoločenských vrstiev k dejinám, duševným hodnotám i materiálnym pamiatkam mesta, lokálpatriotizmus i regionálni historici, ktorí vytvárali mestskú identitu. Prelom k vzniku Mestského múzea vznikol vytvorením Okrášľovacieho spolku v Prešporku v marci 1868. Múzeum mesta Bratislavy po vyše 150 rokoch existencie zastrešuje 11 expozícii.

Múzeum mesta Bratislavy sa bude podieľať na odbornej a obsahovej príprave textov informačných tabúľ, newsletterov, edukačných videí a iných propagačných materiálov (AP2+3). So spoluprácou počítame aj pri projekčnej úprave plánovaného parkoviska pri vchode do múzea Gerulata (AP4). Múzeum mesta Bratislavy sa ako strategický partner zúčastní na stretnutiach cezhraničnej riadiacej skupiny (AP1).


Das Museum der Stadt Bratislava wird sich an der fachlichen, inhaltlichen Vorbereitung der Texte für Informationstafeln, Newsletter, Vermittlungsvideo sowie weitere Werbematerialien (AP2+3) beteiligen. Wir rechnen auch mit der Kooperation bei der Designanpassung des Eingangs und des geplanten Parkplatzes am Eingang des Museums Gerulata (AP4). Das Museum der Stadt Bratislava, als strategischer Partner, wird an den grenzüberschreitenden Steuerungsgruppentreffen teilnehmen (AP1).


 

Archäologischer Kulturpark Niederösterreich Betriebs GmbH Römerstadt Carnuntum

Rímske mesto Carnuntum je hlavným kultúrnym dedičstvom a vedúcim inovačným lídrom v oblasti výskumných metód zameraných na budúcnosť a sprostredkovanie dejín. Carnuntum má taktiež záujem o zatraktívnenie trás k hotspotom (Pohanská brána, rímske mesto Carnuntum, Múzeum auxiliárneho kastelu) [týka sa PB 4]. Udržateľnosť je zaručená spoločnými záujmami, zámermi, spoločnou realizáciou a zodpovednosťou za úspešnú prevádzku.

Do projektu bude začlenené prostredníctvom odborného sprevádzania pri obsahovej práci v PB3 und PB4 (informačné panely, informačné tabule, brožúry), ako aj prostredníctvom poradenstva pri investičných obsahoch v AP4 (chodníky – cyklochodníky, prístupový systém k Múzeu rímskeho opevnenia), účasťou na cezhraničnej riadiacej skupine. Poradenská činnosť vo všetkých 4 pracovných balíkoch.


Die Römerstadt Carnuntum ist eine der führenden Kulturerbestätten und Innovationsführer zukunftsweisender Forschungsmethoden und Geschichtsvermittlung. Die Römerstadt Carnuntum ist ebenfalls daran interessiert, den Weg zu den Hotspots (Heidentor, Römerstadt Carnuntum, Museum Auxiliarkastell) attraktiver zu gestalten [betrifft AP 4]. Nachhaltigkeit ist durch gemeinsame Interessen, Bestrebungen, gemeinsame Umsetzung und die Verantwortlichkeit für einen erfolgreichen Betrieb gewährleistet.

Eine einbindung ins Projekt erfolgt durch die Fachliche Begleitung der inhaltlichen Arbeit in AP3 und AP4 (Infopoints, Infotafel, Broschüren), sowie die Beratung bei investiven Inhalten in AP4 (Fuß-Radwege, Zutrittssystem Museum Auxiliarkastell), Teilnahme an der grenzüberschreitenden Steuerungsgruppe. Beratende Tätigkeit in allen 4 Arbeitspaketen.


 

Donau Niederösterreich Tourismus GmbH

Donau Niederösterreich Tourismus GmbH poskytne v rámci projektu pomoc pri propagácii výsledkov projektu a pri oslovovaní cieľovej skupiny. Strategický partner sa zúčastní cezhraničného stretnutia riadiacej skupiny. Poradenská činnosť vo všetkých 4 pracovných balíkoch.

Revitalizácia cyklotrás (prístupové trasy k rímskym hotspotom v PB4) zodpovedá aj zámeru Donau Niederösterreich Tourismus GesmbH, pretože sa podieľala na ich vzniku. Donau Niederösterreich Tourismus GesmbH má na slovenskej strane partnerov v marketingovej oblasti, ktorých know-how sa môže využiť pre projekt. Cieľom je spropagovanie hotspotov nachádzajúcich sa v Petronell-Carnuntum na území Bratislavy.

Cieľom je spolupráca v oblasti marketingu, najmä zverejnenie ponúk vytvorených v rámci projektu, ako aj integrácia novej ponuky do existujúceho zoznamu produktov cestovného ruchu a jej zverejnenie na webovej stránke. (Udržateľnosť je tým zabezpečená.)


Die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH wird im Projekt Unterstützung bei der Verbreitung der Projektergebnisse und bei der Erreichung der Zielgruppen leisten. Der Strategische Partner nimmt an grenzüberschreitenden Steuerungsgruppentreffen teil. Beratende Tätigkeit in allen 4 Arbeitspaketen.

Die Revitalisierung der Radwege (Zugangswege zu römischen Hotspots in AP4) ist auch im Sinne der Donau Niederösterreich Tourismus GesmbH, da diese an der Schaffung dieser Radwege beteiligt war. Die Donau Niederösterreich Tourismus GesmbH selbst hat auf slowakischser Seite Partner im Marketingbereich, deren Know How für das Projekt genutzt werden soll. Ziel ist die Bewerbung der in Petronell-Carnuntum gelegenen Hotspots im Raum Bratislava.

Ziel ist eine Zusammenarbeit im Bereich Marketing, insbesondere die Bekanntmachung der im Projekt entwickelten Angebote, sowie die Integrierung des neuen Angebots in bereits bestehende touristische Produkte und Bewerbung auf der Website. (Nachhaltigkeit ist dadurch gewährleistet.)