Rusovský kaštieľ

Stavebná história najvýznamnejšej architektonickej pamiatky v Rusovciach sa začala písať už v období renesancie, kedy tu bol vybudovaný kaštieľ. Svoju súčasnú podobu získal v polovici 19. storočia pri prestavbe majiteľom grófom Emanuelom Zichy Ferraris. Ten dal kaštieľ prebudovať v tudorovskom
Novogotickom štýle, aby preukázal pozornosť svojej anglickej manželke Charlotte.
 
Medzi ďalších vlastníkov kaštieľa patril gróf Hugo Henckel von Donnersmarck s manželkou Laurou, známou viedenskou herečkou.
 
Poslednými majiteľmi kaštieľa boli manželia Štefánia a Elemír Lónyayovci. Práve oni sa zaslúžili o najväčšiu svetskú slávu kaštieľa. Štefánia, pôvodom belgická princezná a vdova po korunnom princovi Rudolfovi, synovi cisára Františka Jozefa I., častokrát v kaštieli vítala návštevy takých zvučných mien ako bola cisárovná Alžbeta (Sissi) alebo následník trónu František Ferdinand D´Este. Práve Štefánia vytvorila z kaštieľa jedno z najkrajších panstiev v Uhorsku. Pri kaštieli založila záhradníctvo Stephaneum s 36 skleníkmi. Kvety z neho boli rozvážané do celej Európy, na základe objednávok zásielkového katalógu.
 
V roku 1945 postihol kaštieľ rozsiahly požiar a následne ho vydrancovali sovietske vojská. Od roku 1948 je vo vlastníctve Slovenskej republiky.
 
Oproti kaštieľu sa až do konca 19. storočia nachádzala židovská synagóga. V jej blízkosti stál dom starých rodičov významného hudobného skladateľa Franza Liszta.
 


Rusovský kaštieľ na dobovej fotografii
Das Schloss von Rusovce auf einem historischen Foto


 

Das Schloss von Rusovce


Die Baugeschichte des bedeutendsten Baudenkmals in Rusovce geht zurück in die Zeit der Renaissance, wo hier ein Schloss gebaut wurde. Seine heutige Form erhielt es in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als es von seinem Besitzer, Graf Emanuel Zichy de Ferraris, umgebaut wurde. Er ließ das Schloss im neugotischen Tudor-Stil gestalten, um seiner Gemahlin Charlotte, die aus England stammte, seine Achtung zu erweisen.
 
Zu den weiteren Besitzern des Anwesens gehörten Graf Hugo Henckel von Donnersmarck und seine Frau Laura, eine bekannte Wiener Schauspielerin.
 
Unter den letzten Schlossbesitzern, dem Ehepaar Stephanie und Elemér Lónyay, erlebte das Anwesen seine Hochblüte. Stephanie, eine belgische Prinzessin und die Witwe von Kronprinz Rudolf, des Sohnes von Kaiser Franz Joseph I., empfing hier oft hochrangige Gäste wie Kaiserin Elisabeth (Sissi) oder den Thronfolger Franz Ferdinand D'Este. Stephanie machte das Gut zu einem der schönsten Anwesen Ungarns. In der Nähe des Schlosses gründete sie die Gärtnerei Stephaneum wo sich auch 36 Gewächshäuser befanden. Die Pflanzen aus dieser Blumenzucht konnte man per Katalog bestellen und sie wurden Europaweit verschickt.
 
Im Jahre 1945 wurde das Schloss durch einen Großbrand stark beschädigt und anschließend von sowjetischen Truppen geplündert. Seit 1948 ist es im Besitz der Slowakischen Republik.
 
Gegenüber dem Schloss befand sich bis Ende des 19. Jahrhunderts eine Synagoge. In ihrer Nähe stand das Haus der Großeltern des bedeutenden Komponisten Franz Liszt.