Projektoví partneri

Petronell-Carnuntum

Obec Petronell-Carnuntum má 1248 obyvateľov, leží na území s rozlohou cca. 25,4 km2. Úroveň zamestnanosti k 11/2020: 17 obecných zamestnancov, ročný rozpočet cca. 2.5 Mil. EUR.

Hlavnými úlohami obce sú: verejné športové a voľnočasové zariadenia, výstavba, budovanie a udržiavanie verejných priestranstiev, ciest a miestnych komunikácií, budovanie a správa kanalizácií a vodovodov, zriaďovateľ školy a materskej školy; vedenie registra obyvateľov a pozemkovej knihy atď. Obec prevádzkuje čističku odpadových vôd a je aktívna vo viacerých združeniach (Združenie škôl, Združenie pre odpady atď.).

V súvislosti s rímskym kultúrnym dedičstvom je obec jedným z viacerých zainteresovaných subjektov: kultúrny dom Petronell-Carnuntum patrí obci, v tejto budove sa pevádzkuje Múzeum auxiliárneho kastelu (ďalšie rímske atrakcie, akými sú napr. rímske mesto Carnuntum a Pohanská brána (Heidentor) sú majetkom spolkovej krajiny Dolné Rakúsko – avšak okolité plochy sú majetkom obce.

Projekt prispieva k plneniu programovo špecifického cieľa „ Podpora komplexných prístupov k udržateľnému zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva pre rozvoj cezhraničného regiónu ako atraktívnej turistickej destinácie“ tým, že sa zatraktívnia spoločné turistické – predovšetkým kultúrne, rímske prvky a hodnoty a prostredníctvom moderných marketingových činností sa spoločne propagujú a stanú hmatateľnejšími.


Die Marktgmeinde Petronell-Carnuntum hat 1248 EinwohnerInnen, das Gemeindegebiet umfasst ca. 25,4 km2. Beschäftigungsstand 11/2020: 17 GemeindemitarbeiterInnen, jährlicheFinanzhaushalt ca. 2.5 Mio Euro.

Hauptaufgaben der Gemeinde sind: öffentliche Sport- und Freizeitanlagen, Bauwesen, Bau und Erhaltung öffentlicher Plätze, Wege und Siedlungsstraßen, Bau und Verwaltung von Kanal- und Wasserinfrakstruktur, Schul- und Kindergartenerhalter; Führung des Melderegisters und Grundbuchs, etc..Die Gemeinde betreibt eine Kläranlage und ist bei mehreren Verbänden beteiligt (Schulverband, Abfallverband etc.).Betreffend römisches Kulturerbe ist die Gemeinde einer von mehreren Akteuren: das Kulturhaus Petronell –Carnuntum gehört der Gemeinde, in diesem Gebäude wird das Museum Auxiliarkastell betrieben (weitere römische Attraktionen wie Römerstadt-Carnuntum und Heidentor sind im Besitz des Landes Niederösterreichs – die direkt umgebenden Flächen sind aber im Besitz der Gemeinde.

Das Projekt trägt zum programmspezifischen Ziel „ Förderung umfassender Ansätze zur nachhaltigen Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes, um die grenzüberschreitende Region als attraktives Tourismusziel weiter zu entwickeln“ bei, indem die touristischen – vorallem kulturellen, römischen Gemeinsamkeiten und Werte attraktiviert und mittels moderner Marketingmaßnahmen gemeinsam sichtbar und erlebbar gemacht werden.


 

Mestská časť Bratislava-Rusovce
Mestská časť Bratislava-Rusovce má 4 430 obyvateľov a rozlohu 25,56 km². Stav zamestnania úradu k novembru 2020 je 19 zamestnancov a ročný rozpočet je do 3 miliónov eur. Mestská časť plní okrem úloh samosprávy aj prenesené úlohy štátnej správy na úsekoch, ako sú bytová, hospodárska mobilizácia, doprava a cestné hospodárstvo, financie a správa majetku, kultúra, ohlasovňa pobytu, podnikanie a ochrana spotrebiteľa, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, poľovníctvo a rybárstvo, sociálne veci, sťažnosti a kontrola, školstvo, mládež a telesná kultúra, územné plánovanie a stavebné konanie, všeobecná vnútorná správa, životné prostredie. Rusovce boli v roku 1990 vyhlásené za pamiatkovú zónu. Na území dnešných Rusoviec bol v 2.st.n.l. vybudovaný pohraničný vojenský tábor Gerulata v rámci sústavy Limes Romanus. Dnes sa tu nachádzajú 2 významné rímske historické pamiatky – Múzeum Antická Gerulata, ako  organizačná zložka Múzea mesta Bratislavy a Národná kultúrna pamiatka Dom s hypokaustom, ktorá je v správe mestskej časti.

 
Der Stadttteil Bratislava-Rusovce hat 4.430 Einwohner und eine Fläche von 25,56 km². Der Beschäftigungsstand am Amt des Stadtteils beträgt im November 2020 19 Mitarbeiter, das Jahresbudget beträgt bis zu 3 Millionen Euro. Neben den Aufgaben der Selbstverwaltung übt der Stadtteil auch die von staatlichen Verwaltung übertragenen Aufgaben in folgenden Bereichen aus: Wohnen, wirtschaftliche Mobilisierung, Verkehrs- und Straßenmanagement, Finanz- und Immobilienmanagement, Kultur, Meldewesen, Unternehmens- und Verbraucherschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie Wassermanagement, Jagd und Fischerei, soziale Angelegenheiten, Beschwerden und Kontrolle, Bildung, Jugend und Körperkultur, Raumplanungs- und Bauverfahren, allgemeine interne Verwaltung, Umwelt. Rusovce wurde 1990 zur Denkmalzone erklärt. Auf dem Gebiet des heutigen Rusovice wurde im 2. Jahrhundert das Grenz-Militärlager Gerulata innerhalb des Limes Romanus-Systems errichtet. Heute gibt es zwei wichtige römische historische Denkmäler – das Museum Gerulata als Organisationseinheit des Museums der Stadt Bratislava und das Nationale Kulturdenkmal „Haus mit Hypokauste“ (Anmerkung: römisches Heizungssystem), das vom Stadtteil verwaltet wird.hrungen und dem Austausch im Vereinswesen, z.B.; die mehrmals im Jahr gepflegt werden sollen.