Míneš a Švajčiareň

Máloktorý majiteľ rusovského panstva sa tak pozitívne zapísal do dejín Rusoviec ako gróf Hugo Henckel von Donnersmarck, ktorý tu založil tri majere. Dva z nich sa nachádzali na území dnešného Slovenska a tretí (Zeiselhof) na území dnešného Rakúska.
 
Prvý zo „slovenských“ majerov bol pomenovaný Laura, na počesť grófovej manželky a dcéry. Druhý pomenoval gróf po sebe, ale domáce obyvateľstvo ho prezývalo Míneš.
 
Majer Míneš sa nachádzal pozdĺž riečiska starého Dunaja. Stálo tu šesť stajní s voľným výbehom pre kone a dva domy pre zamestnancov. Pozdĺž žrebčína boli pasienky, ktoré zavlažoval prepracovaný systém vodných kanálov. Na niektorých pasienkoch sa využíval, na tú dobu veľmi moderný, systém zavlažovacích postrekov – centrifúg, ktoré poháňali parné stroje. Začiatkom 20. storočia Henckelovci majer prenajali známemu barónovi Rothschildovi. Míneš bol v 70. rokoch minulého storočia zbúraný.
 
Juhovýchodne od Míneša sa nachádzal tzv. Švajčiarsky pasienok. Medzi týmto pozemkom a parkom bola horáreň, ktorej sa hovorilo Švajčiareň.Mapa Hugo majera (Míneš) (Zdroj: J. Hradský/J. Mallinerits: Rusovce – Oroszvár – Karlburg, 2018)
Die Landkarte von Hugo-Meierhof (Míneš) (Quelle: J. Hradský/J. Mallinerits: Rusovce – Oroszvár – Karlburg, 2018)


 

Míneš und Schweizerhaus

 
Nur wenige Besitzer des Gutes Rusovce haben die Geschichte dieser Gemeinde so positiv geprägt wie Graf Hugo Henckel von Donnersmarck. Er ließ drei Meierhöfe errichten, zwei davon befanden sich auf dem Gebiet der heutigen Slowakei und der dritte (Zeiselhof) auf dem Gebiet des heutigen Österreichs.
 
Der erste der „slowakischen“ Meierhöfe hieß Laura, zu Ehren der Frau und der Tochter des Grafen. Der zweite nannte der Graf nach sich selbst, doch die örtliche Bevölkerung gab ihm den Spitznamen Míneš.
 
Der Meierhof Míneš erstreckte sich entlang des alten Flussbettes der Donau. Es gab sechs Ställe mit Auslauf für die Pferde und zwei Häuser für die Angestellten. In der Nähe vom Gestüt befanden sich Weiden, die durch ein hoch entwickeltes System von Wasserkanälen bewässert wurden. Einige der Weiden verfügten über ein für die damalige Zeit sehr modernes System von Bewässerungssprengern, die von Dampfmaschinen angetrieben wurden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verpachteten die Henckels den Hof an den bekannten Baron Rothschild. Der Míneš wurde in den 1970er Jahren abgerissen.
 
Südöstlich von Míneš befand sich die sog. Schweizer Weide. Zwischen diesem Gelände und dem Park stand ein Forsthaus, das man Schweizerhaus nannte.