Kostol sv. Víta a Čeľadník

V areáli parku rusovského kaštieľa stojí Kostol sv. Víta ako pripomienka už zaniknutého románskeho chrámu. Dodnes zachovaná stavba, aj keď jej vzhľad evokuje románsky pôvod, bola postavená až v roku 1613. Hovorí o tom text kamennej tabule osadenej nad juhozápadným portálom kostola. Ide teda o jeden z mála renesančných kostolov na našom území.
 
Kostol môžeme opísať ako jednoduchú jednoloďovú stavbu. Na jeho výstavbu boli použité aj opracované kamene pochádzajúce z neďalekej antickej Gerulaty. Zaujímavým artefaktom je zamurovanie rímskeho oltára do piliera veže. Pod podlahou kostola sa počas výskumu našli 3 novoveké hroby a 1 rímsky hrob zo 4. storočia.
 
V polovici 20. storočia bol kostol vyprázdnený a premenený na sklad kníh. Vzácny mobiliár sa nenávratne stratil alebo bol zničený. Až v roku 2020 bol do kostola vrátený nájdený pôvodný oltárny obraz – triptych s výjavom umučenia sv. Víta. Oltár zachránil a nechal zreštaurovať miestny archivár Jozef Mallinerits.
 
V tesnej blízkosti kostola stál čeľadník, ktorý patril k rusovskému panstvu. Bol postavený okolo roku 1750 a bola v ňom ubytovaná čeľaď, ktorá slúžila na panstve a v kaštieli. Počas 1. svetovej vojny v ňom princezná Štefánia Lónyayová zriadila vojenský lazaret a sama v ňom ako hlavná sestra pomáhala.Čeľadník na dobovej fotografii
Das Gesindehaus auf einem historischen Foto


 

St. Veitskirche und Gesindehaus

 
Die St. Veitskirche im Schlosspark von Rusovce erinnert an die heute nicht mehr bestehende romanische Kirche. Das erhaltene Gebäude, das in seinem Erscheinungsbild an romanische Ursprünge erinnert, wurde 1613 erbaut, wie es dem Text der Steintafel über dem südwestlichen Portal der Kirche zu entnehmen ist. Es handelt sich daher um eine der wenigen Renaissancekirchen in unserem Gebiet.
 
Für den Bau von diesem einfachen einschiffigen Kirchengebäude wurden auch bearbeitete Steine aus dem nahe gelegenen antiken Gerulata verwendet. Bemerkenswert ist ein in den Pfeiler des Turms eingebauter römischer Altar. Bei den Untersuchungen wurden unter der Kirche 3 neuzeitliche Gräber und 1 römisches Grab aus dem 4. Jahrhundert gefunden.
 
Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Kirche geräumt und in ein Buchlager umgewandelt. Die wertvollen Einrichtungsgegenstände waren unwiederbringlich verloren oder zerstört. Erst 2020 wurde das ursprüngliche Altarbild, ein Triptychon mit der Passion des Heiligen Veit, in die Kirche zurückgebracht. Gerettet und restauriert wurde es von dem örtlichen Archivar Jozef Mallinerits.
 
In unmittelbarer Nähe der Kirche befand sich ein 1750 erbautes Gesindehaus vom Gut Rusovce. Es beherbergte das Gesinde, das auf dem Gut und im Schloss diente. Während des Ersten Weltkriegs richtete Fürstin Stephanie Lónyay dort ein Militärkrankenhaus ein und half dort selbst als Oberschwester.