Hugov žrebčín a jazdiareň

V 70. rokoch 19. storočia odkúpil panstvo Rusoviec spolu s kaštieľom gróf Hugo Henckel von Donnersmarck pre svoju manželku Lauru, rodenú Kászonyi. Pri kaštieli vybudoval v roku 1873 žrebčín, ktorý bol v tom čase riešený veľmi účelne a patril medzi najkrajšie v Európe. Gróf v ňom choval anglické plnokrvníky. Za žrebčínom bola vybudovaná elipsovitá dráha, dlhá 400 m.
 
Grófa Huga Henckela nazývali otec turfu (dostihový šport). Jeho chov anglického plnokrvníka patril k najvýznamnejším v rakúsko-uhorskej monarchii. Medzi kupcami koní nechýbal zakladateľ žrebčína v českých Napajedlech Aristid Baltazi. Rusovský chov preslávili najmä kone Oroszvár, Aaron a excelentný žrebec Princ Giles I., ktorý takmer porazil vtedy známu maďarskú kobylu Kincsem.
 
Gróf Hugo Henckel bol dobrosrdečný človek, filantrop so silným sociálnym cítením. Známy je jeho citát:
 
„Táto moja jediná vášeň ma síce stojí veľa peňazí, ale nádejam sa v Bohu, že jeho milosrdenstvo mi bude milostivé, pretože som cez ňu užitočný aj ľuďom. V dôsledku tejto mojej vášne si mnohí u mňa nájdu zamestnanie a prostriedky pre živobytie.“
 
Po smrti grófa Huga Henckela premiestnil jeho syn chov anglických plnokrvníkov do rakúskeho Wolfsbergu. Budova žrebčína bola zničená v roku 2003.Katastrálna mapa z roku 1881 so zakresleným žrebčínom (Zdroj: J. Hradský/J.Mallinerits: Rusovce - Oroszvár - Karlburg, 2018)
Katasterkarte von 1881 mit Eintragung des Gestüts (Quelle: J. Hradský/J.Mallinerits: Rusovce - Oroszvár - Karlburg, 2018)


 

Hugos Gestüt und Reitschule

 
In den 1870er Jahren kaufte Graf Hugo Henckel von Donnersmarck für seine Frau Laura, geb. Kászonyi das Gut Rusovce mitsamt dem Schloss. 1873 baute er neben dem Schloss ein Gestüt, das seinerzeit sehr zielgerichtet angelegt war und zu den schönsten in Europa gehörte. Der Graf züchtete dort Englische Vollblüter. Hinter dem Gestüt wurde eine elliptische Bahn von 400 m Länge angelegt.
 
Graf Hugo Henckel wurde als der Vater von Pferderennen bezeichnet. Seine Zucht von Englischen Vollblütern zählte zu den wichtigsten in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Zu den Pferdekäufern gehörte auch Aristides Baltazzi, der Gründer des Gestüts im böhmischen Napajedla. Die hiesige Zucht war vor allem für die Pferde Oroszvár, Aaron und den hervorragenden Hengst Prinz Giles I. berühmt, der fast die damals berühmte ungarische Stute Kincsem geschlagen hätte.
 
Graf Hugo Henckel war ein herzensguter Mensch, ein Philanthrop mit einem ausgeprägten sozialen Gewissen. Berühmt ist sein Zitat:
 
„Diese meine einzige Leidenschaft kostet mich zwar viel Geld, aber ich hoffe auf Gottes Gnade, denn dadurch bin ich auch für die Menschen nützlich. Dank meiner Leidenschaft werden viele Menschen bei mir Arbeit und ein Auskommen finden.“
 
Nach dem Tod des Grafen Hugo Henckel verlegte sein Sohn die Zucht von Englischen Vollblütern nach Wolfsberg in Österreich.
 
Das Gebäude des Gestüts wurde 2003 zerstört.